За трета поредна година Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации ще участва в НП “Занимания по интереси”. Сформирани са 9 клуба от разнообразни направления – обществени науки, природни науки, технологии и езици. Но в тази статия ще Ви представим няколко от тях.


  • Клуб “Arduino Basics” е създаден с цел да развие и усъвършенства знаниеята на учениците в електрическите схеми, работа с платки и програмиране. Младите ученици, ще трябва да бъдат прецизни в работата си и да се запознаят с програмирането на Arduino платки. Опита, който трупат, с изграждането и сглобяването на различни електрически схеми е доста ценен, поради причината, че те трябва да бъдат конструирани и програмирани от самите тях. Така те успяват да развият своето логическо и алгоритмично мислене, което е жизнено важно за тяхната професия.
  • Дейността на клуб “Здраве” е свързана с възпитаване на навици за здравословно хранене и здравословен начин на живот, изграждане на пълноценен ритъм на активна дейност и почивка. Предмет на дейността на клуба са много теми, свързани с човешкото тяло и неговите нужди и възможности, спорта и необходимостта от активно спортуване, както и природата и нейните безгранични дарове.
  • Клубът по Дигитална география е създаден, за да покаже на учениците възможностите на геопространствените технологии, с които те да обогатят своите знания и компетентости за процесите и явленията в заобикалящата ги среда. Потребителите на географска информация могат лесно да планират маршрутите си при пътуване, да използват свободно онлайн и традиционни карти, да намират полезна информация за състоянието на природната среда, за състоянието на селищата, за културно-историческото наследство, за световните демографски тенденции и т.н.
  • Клуб „Дебати и ораторско изкуство в ПГКПИ“ бе създаден през 2019 -2020 учебна година за ученици от IX и X клас във връзка с желанието им да развиват у себе си социални умения, които в най-голяма степен отговарят на техните специфични интереси и таланти. Основна цел на заниманията в клуба е да бъдат развити у учениците умения за водене на конструктивен спор, говорене пред публика, съставяне на разбираема, градивна и достъпна реч с ясно формулирана теза с точни аргументи и конкретни доказателства.